PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA, EIXOS DE LA NOSTRA POLÍTICA:

Participació Ciutadana

La participació del veïnat en els assumptes col·lectius és un dels pilars de la nostra política. La implicació en els processos de decisió que ens afecten és fonamental. Per a tal efecte, es crearan diversos organismes i iniciatives que faciliten la plena conjunció entre ciutadania i poders públics:

 • Posada en pràctica del Reglament de Participació ciutadana ja vigent.
 • Facilitar instal·lacions municipals per tal que les associacions del poble tinguen un espai per desenvolupar les seues activitats.
 • Bústia de suggeriments i queixes, tant virtual com física, on els ciutadans puguen adreçar-se als seus representants exposant-los els seus problemes.
 • Pressupostos participatius: Part de les inversions municipals seran decidides per la ciutadania, segons les propostes que sorgisquen per a cada àrea.
 • Escó ciutadà: Mecanisme mitjançant el qual el veïnat en general, o els afectats per algun aspecte que es tracte en el plenari podran participar en ell; opinant, preguntant o proposant el que consideren oportú.
 • La Font Participa: Iniciativa en la qual empreses, entitats, associacions, etc. presentaran un projecte a desenvolupar mitjançant una partida del pressupost reservada per a tal finalitat. Una vegada lliurats, es realitzarà una votació oberta a tota la ciutadania per tal d’escollir-ne un. El més valorat serà el que es durà a terme.
 • Consell de Participació Ciutadana: Òrgan de comunicació entre l’administració i la ciutadania que garantirà una presa de decisions conjunta i assessorada per les parts afectades en cada àmbit respectiu. Estarà format per membres de la societat civil (associacions, organitzacions i institucions) i representants polítics.
 • Portal de participació: Al web municipal també s’habilitarà la possibilitat de consultar qüestions transcendentals per al poble a la ciutadania.
 • Fòrum jove: Espai específic per a la participació de la joventut. Decidirà i intervindrà sobre temàtiques que li són pròpies.

Transparència:

L’ajuntament ha de ser una institució oberta. Tota aquella informació d’interés públic ha d’estar a l’abast de la ciutadania d’una manera fàcil i intel·ligible. Per a aconseguir-ho es duran a terme les següents accions:

 • Web municipal com a portal de la transparència.

– Mostrarà informació detallada sobre aspectes com:

 • Composició i estructura de l’ajuntament.
 • Retribucions dels representants públics.
 • Publicació de tots els contractes, convenis, proveïdors i subvencions.
 • Inventari municipal de béns i immobles.
 • Publicació de la Relació de Llocs de Treball de l’ajuntament.
 • Dades estadístiques sociodemogràfiques de la població.
 • Publicació dels pressupostos municipals, així com dels seus ingressos/despeses i deute. Explicació detallada de les possibles variacions que es puguen produir entre allò previst i el que finalment s’ha executat.

– Carta de serveis que expose tot allò que ofereix l’ajuntament i com sol·licitar-ho.

 • Publicació periòdica d’un butlletí informatiu d’actualitat municipal que incloga la informació present al web per tal que arribe a tota la població.